Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities

Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities

Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities
Općina: Sarajevo - Centar
Adresa: Valtera Perića br. 9
Kontaktna osoba: Ismail Šehić
ismailsehic@gmail.com
Telefon: .
Fax: .
Misija: Bravo je skraćenica za bosansko-hercegovačko reprezentativno udruženje za dragocjene prilike. Projekti na kojima BRAVO aktivno radi pokrivaju različite teme civilnog angažovanja uključujući poduzetništvo, neformalno obrazovanje, mentalno zdravlje i međukulturanu tolerantnost, promovisanje tolerancije i mira, međukulturalno učenje i mnoge druge. Bravo je nevladina neprofitna organizacija koja trenutačno broji 500+ partnera, 200 aktivnih volontera. Ono što ovu organizaciju čini izuzetnom i spremnom da čini velike promjene u bosanskohercegovačkom društvu su ključni principi pod kojima funkcioniše Bravo: tolerancija, demokratija, različitost, dobrovoljnost i otvorenost.
Bravo promoviše partnerstva između privatnog sektora, javnog sektora i civilnog društva zaodrživi razvoj zajednice, zalaganje za obrazovanje mladih sa naglasakom na vještinama potrebnim u 21. vijeku, ulaganje u preduzetništvo, inovacije, ne-formalno obrazovanje i održivi razvoj lokalne zajednice. Između ostalog, Bravo kontinuirano radi i na unaprijeđenju i promovisanju mira, zaštiti građanskih sloboda i zaštiti ljudskih prava u BiH što dokazuju projekti u projekti u nastavku te koji su direktno finansirani te nadzirani od strane Erasmus+ programa i programa Europskih snaga solidarnosti.

Vizija: Naša vizija je da postanemo vodeća organizacija na području Zapadnog Balkana koja će:

- podržavati razvoj mladih ljudi na internacionalnom nivou

- Okupljati profesionalce iz područja sporta i biznisa s ciljem razmjene znanja i iskustva sa stručnjacima širom svijeta, a posebno Evropskih insstitucija i organizacija kako bismo primjenili ove prakse na području Bosne i Hercegovine

- Okupljati mlade ljude kako bi putem naše platforme razmjenili znanja, različite prilike za napredovanje

Broj osoba na ugovoru o radu: 8
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 35
Broj volontera/ki: 200
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: omladinsko udruženje
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou
  • na međunarodnom nivou

Implementirani projekti: 1. Only What You Give is Yurs - O'VISOR


Podrška solidarnosti u vrijeme krize i saradnja zemalja EU sa ZB. Zajednički rad za dijeljenje EU solidarnosti, saradnje i okvira volontiranja kroz saradnju 10 organizacija civilnog društva koje dolaze iz 10 različitih zemalja sa ciljem podizanja svijesti i razumijevanja javnosti o važnosti volonterizma i pitanja solidarnosti, poboljšavajući održive uslove za građansko i demokratsko učešće na nivou EU i uključujući građane iz zemalja ZB. Prilikom pripreme projekta posebnu pažnju smo posvetili uključivanju, uravnoteženoj integraciji i učešću građana, grupa u nepovoljnom položaju, grupa civilnog društva i ljudi sa manjim mogućnostima iz svih zemalja EU uključenih u projekat.

Razlog za ovu specifičnu ekspertizu proizašao je iz inicijativa unutar OCD u pružanju civilne zaštite i/ili humanitarne pomoći iu vanrednim situacijama, kao i u pronalaženju zajedničkih rješenja u promociji volonterizma, važnosti podrške, pomoći i solidarnosti sa manjinama, migrantima, izbjeglice, ljudi manje mogućnosti, pogotovo u današnje vrijeme kada sve zemlje pate od Covid-19 i migracija u zemljama EU i Zapadnog Balkana. Kao rezultat ove situacije, povećali smo nasilje u porodici, nasilje na ulici, stres, mentalne bolesti i govor mržnje. Ono što želimo da pokažemo je da dobrovoljne organizacije civilnog društva imaju vitalnu ulogu u bavljenju zdravstvenom i socijalnom zaštitom u interesu svih domaćih i stranih građana dok služe, migranata i izbeglica, uključujući ljude u potrebi i sve one koji su u opasnosti od socijalne isključenosti. Partneri će nastojati da inspirišu, podignu svijest o volonterizmu i solidarnosti putem fotografije, videa i pripovijedanja na inovativne načine i da ojačaju linije u svojim volonterskim mrežama, posebno kada uključuju državljane trećih zemalja i zastupaju interese domaćih i stranih građana u nepovoljnom položaju bez obzira na njihovo poreklo. Cilj “o'VISOR-a” je jačanje jedinstva EU i podrška regionu Zapadnog Balkana na putu ka EU, takođe jačanje identiteta i savjesti EU i ZB izgrađene od temelja do zajednice zasnovane na zajednici, izgrađenoj u zajednici i podržanoj od zajednice počevši od uticaj i unapređenje volonterskih politika na transnacionalnom nivou, podržavanje solidarnosti u vremenu krize i saradnja zemalja EU sa ZB. Zajednički rad za dijeljenje EU solidarnosti, saradnje i okvira volontiranja kroz saradnju 10 organizacija civilnog društva koje dolaze iz 10 različitih zemalja sa ciljem podizanja svijesti i razumijevanja javnosti o važnosti volonterizma i pitanja solidarnosti, poboljšavajući održive uslove za građansko i demokratsko učešće na nivou EU i uključujući građane iz zemalja ZB. BRAVO je također opredijeljen da će osigurati rast kroz širenje svih aktivnosti i promociju projekta širom EU i ZB, ali istovremeno dopirući do velikog broja ljudi, grupa i organizacija izvan zemalja partnerskog konzorcijuma. Također ćemo koristiti naše organizacijske mreže za promociju naših ciljeva, aktivnosti i rezultata. Naša društvena mreža broji više od 30.000 pratilaca do kojih ćemo direktno doći, a mi računamo na min 10.000 indirektno putem drugih društvenih i tradicionalnih medija. Time ćemo povećati uticaj rezultata koji će imati veliku vidljivost. Fokus ovog projekta bio bi na istraživanju i kreiranju novog modela lokalnog i transnacionalnog razvoja suštinske uloge volontera, ugroženih grupa i manjina sa fokusom na izbjeglice i migranti. Pokušat ćemo stvoriti modele u kojima ljudi iz ugroženih grupa i manjina mogu biti korisni građani i koristeći naše modele doprinose svom društvu u svakodnevnom životu. Koristićemo naše modele i predstavićemo ih civilnoj zaštiti, Crveni krstovi i druge organizacije koje rade sa migrantima i na taj način im pomažu da migrante uključe u aktivnosti u kampovima, u izgradnji skloništa za sebe i kako da se međusobno podrže. Gotovo svi partneri imaju veliki problem sa migrantima, izbjeglicama, uključivanjem ljudi sa manjim mogućnostima i želimo da svoje modele i projektnu ideju koristimo u svakoj zemlji. Također ćemo održati participativne radionice s neakademima obučenim o korištenju metoda neformalnog obrazovanja i učenja i pitanjima aktivnog građanstva kako bismo potaknuli europsko građanstvo i europsku vrijednost iz temelja stimulirajući volonterski rad kako bi se dodatno poboljšali uslovi za prekogranično volontiranje i jačanje saradnje i solidarnosti između zemalja Zapadnog Balkana i ZB sa zemljama EU! u izgradnji skloništa za sebe i kako da podrže jedni druge. Gotovo svi partneri imaju veliki problem sa migrantima, izbjeglicama, uključivanjem ljudi sa manjim mogućnostima i želimo da svoje modele i projektnu ideju koristimo u svakoj zemlji. Također ćemo održati participativne radionice s neakademima obučenim o korištenju metoda neformalnog obrazovanja i učenja i pitanjima aktivnog građanstva kako bismo podsticali europsko građanstvo i europsku vrijednost iz temelja stimulirajući volonterski rad kako bi se dodatno poboljšali uslovi za prekogranično volontiranje i jačanje saradnje i solidarnosti između zemalja Zapadnog Balkana i ZB sa zemljama EU! u izgradnji skloništa za sebe i kako da podrže jedni druge. Gotovo svi partneri imaju veliki problem sa migrantima, izbjeglicama, uključivanjem ljudi sa manjim mogućnostima i želimo da svoje modele i projektnu ideju koristimo u svakoj zemlji. Također ćemo održati participativne radionice s neakademima obučenim o korištenju metoda neformalnog obrazovanja i učenja i pitanjima aktivnog građanstva kako bismo podsticali europsko građanstvo i europsku vrijednost iz temelja stimulirajući volonterski rad kako bi se dodatno poboljšali uslovi za prekogranično volontiranje i jačanje saradnje i solidarnosti između zemalja Zapadnog Balkana i ZB sa zemljama EU! uključivanje ljudi sa manje mogućnosti i želimo da koristimo naše modele i projektne ideje u svakoj zemlji. Također ćemo održati participativne radionice s neakademima obučenim o korištenju metoda neformalnog obrazovanja i učenja i pitanjima aktivnog građanstva kako bismo podsticali europsko građanstvo i europsku vrijednost iz temelja stimulirajući volonterski rad kako bi se dodatno poboljšali uslovi za prekogranično volontiranje i jačanje saradnje i solidarnosti između zemalja Zapadnog Balkana i ZB sa zemljama EU! uključivanje ljudi sa manje mogućnosti i želimo da koristimo naše modele i projektne ideje u svakoj zemlji. Također ćemo održati participativne radionice s neakademima obučenim o korištenju metoda neformalnog obrazovanja i učenja i pitanjima aktivnog građanstva kako bismo podsticali europsko građanstvo i europsku vrijednost iz temelja stimulirajući volonterski rad kako bi se dodatno poboljšali uslovi za prekogranično volontiranje i jačanje saradnje i solidarnosti između zemalja Zapadnog Balkana i ZB sa zemljama EU.

2. Structured Learning for Awareness in MediaStrukturirano učenje za podizanje svijesti u medijima” (SLAM) ima za cilj jačanje svijesti i kritičkog razmišljanja mladih o ulozi masovnih medija kao izazova i preduvjeta za inkluzivnija društva prema migrantima i izbjeglicama. Izvještaj Vijeća Evrope „Regulatorna tijela za medije i govor mržnje“ (2018) naglašava istorijski značaj medija u izazivanju i hranjenju klime mržnje i nasilja koje karakteriše burna prošlost Zapadnog Balkana.

Balkan je još uvijek primarni primjer medija koji svjesno ili čak namjerno koriste govor mržnje u senzacionalističke svrhe, čime ga podržavaju i izazivaju njegovo ponovno pojavljivanje i jačanje na društvenom nivou.Bosna i Hercegovina je nedavno preuzela najveći značaj kao tranzitno čvorište za migrante i izbjeglice koji traže ulazak na teritoriju EU, što je trend koji je UNHCR (2018) prepoznao kao eksponencijalni porast u 2018. godini, sa 198 dolazaka u decembru 2017. na 666 registrovanih u vršni mjesec mart 2018. Opterećenje lokalnog sistema pomoći ovim naletom doprinijelo je rastućem osjećaju lokalnih nemira i nezadovoljstva, na koje su nacionalni masovni mediji do sada mogli odgovoriti tako što su javnosti pružili svijest i razumijevanje oko fenomen, u mnogim slučajevima pružajući pojačalo unutrašnjim strujama nepovjerenja, mržnje i stereotipa.

Iz evropske perspektive, značajne indicije mogu se izvući iz analize medijskog izvještavanja o prijemu i integraciji migranata/izbjeglica. Vijeće Evrope u svom Izvještaju iz 2017. „Medijsko izvještavanje o izbjegličkoj krizi: međuevropska perspektiva” naglašava ulogu koju mediji imaju u podsticanju društvenog govora mržnje kao što se sastoji od poticanja/legitimnog faktora eksplicitnog govora mržnje izazvanog plitkim i senzacionalističkim izvještavanjem. .

U tom kontekstu, pojavljuje se prilika za istraživanje sličnosti, razlika i potencijalne sinteze između različitih, ali međusobno povezanih izazova sa kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana i Evrope u okviru transnacionalnih napora usmjerenih na postavljanje temelja veće medijske pismenosti i kritičkog mišljenja na nivou mladih i, šire, društva kao sredstvo za pružanje protuotrova protiv fenomena govora mržnje i gradivni element uspješnih procesa integracije.SLAM je inovativan u trenutnom okruženju projekata izgradnje kapaciteta mladih, s obzirom na sljedeće:

– SLAM identifikuje zajedničke izazove između regiona Zapadnog Balkana i Evrope (masmedijski stereotipi o migrantima i izbeglicama kao legitimirajući faktor diskriminacije i izazov uspostavljanju inkluzivnijih društava), ostvarujući transnacionalnu saradnju u kojoj se koriste uvidi iz dosadašnjeg iskustva Zapadni Balkan i povezan sa zajedničkim izazovom sa kojim se trenutno suočavaju oba regiona, izvlačeći zajednički senzibilitet i pristupe.

– SLAM je inovativan u obraćanju mainstream masovnim medijima kao samostalnim faktorima u oblikovanju okruženja pogodnog za diskriminaciju i stereotipe prema migrantima i izbjeglicama, pružajući na taj način komplementaran pristup tradicionalnom fokusu na digitalne medije i digitalni govor mržnje.

– SLAM pruža model za osnaživanje transnacionalnih kampanja za podizanje svijesti u oblastima masovnih medija i migracija putem održavanja seminara na kojem će mješovite grupe mladih operatera i mladih ljudi iz različitih partnerskih zemalja međusobno komunicirati i sarađivati ​​kako bi razradili koordinirani online/offline društvena kampanja.

Što se tiče konkretnih rezultata, SLAM će proizvesti sljedeće inovacije:

1) Format obuke koji omogućava mladim operaterima u partnerskim zemljama i šire da osnaže medijsku pismenost mladih sa posebnim fokusom na suprotstavljanje stereotipa masovnih medija prema migrantima i izbjeglicama, kao i promoviranje razumnog/inkluzivnog pristupa u medijskom izvještavanju.

2) Socijalna kampanja sprovedena na nacionalnom i transnacionalnom nivou koja predstavlja model za NVO i aktere civilnog društva u Evropi i na Zapadnom Balkanu.

3) Mreža omladinskih operatera i mladih ljudi povezanih širom partnerskih zemalja i regiona, utjelovljujući nacionalne i transnacionalne kapacitete redovnog djelovanja na projektne teme.

4) Vodič na više jezika koji upućuje eksterne organizacije kako da repliciraju proces projekta i pruža osnovu za njegovo poboljšanje i/ili prilagođavanje različitim kontekstima.

Važne informacije za potencijalne partnere: BRAVO organizacija je dodatno uključena u 116 projekata kao partnerska organizacija koja pruža podršku implementaciji projekata.

Bravo je također kontakt tačka za Erasmus + program u Bosni i Hercegovini.

Kod udruženja: 41667286102

Godišnji izvještaj:


Dodano: 2022-11-01 15:16:32 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni