Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Obrazovna i istraživačka udruženja Centar za psihološku podršku

Centar za psihološku podršku

Centar za psihološku podršku
Općina: Mostar
Adresa: Put za Opine 7 88100 Mostar
Kontaktna osoba: Maida Bešo
cpp.mostar@gmail.com
Telefon: 036570222
Fax: -
Web adresa ili link na društvenoj mreži: https://www.cppmostar.com/
Misija: Misija:

Centar za psihološku podršku čvrsto vjeruje u zajednicu koja aktivnim učešćem ispoljava svoje pune potencijale i time omogućava jednaka prava, slobode, obrazovne i socijalne prilike za sve građane Mostara.

Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 5
Broj volontera/ki: 15
Je li udruženje član vijeća mladih: DA
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou

Implementirani projekti: - 1. Naziv projekta/programa: " Prevencija nasilja u mladalačkim vezama“
Godina realizacije: 2017
Projekat prevencija nasilja u mladalačkim vezama“ imao je za cilj osposobiti mlade ljude Mostara da prepoznaju rodno zasnovano nasilje, te pomoći im da razviju mehanizme za rješavanje nasilja u vezama.
Donatori: Federalno ministarstvo kulture i sporta
2. Naziv projekta/programa: "Otvori um - prekini sigmu"
Godina realizacije: 2017
Glavni cilj projekta je da doprinese unapređenju mentalnog zdravlja učenika srednjih škola u Mostaru kroz uspostavljanje psihosocijalnog sistem podrške za mlade ljude sa psihičkim poteškoćama i poremećajima.
Donatori: LDA Mostar i projekat "Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana" odobrenog u sklopu programa Civil Society Facility, Operating Grants to IPA CSO Associations, Support to regional thematic associations.
3. Naziv projekta/programa: "Metode i mehanizmi u direktnom radu s djecom žrtvama zlostavljanja i izrabljivanja“
Godina realizacije: 2017
Osnovni ciljevi projekta „Metode i mehanizmi u direktnom radu s djecom žrtvama zlostavljanja i izrabljivanja“ su: omogućiti efikasniju zaštitu djece žrtava zlostavljanja i izrabljivanja kroz jačanje kapaciteta i stručno osposobljavanje psihološko-pedagoških službi osnovnih i srednjih škola u Mostaru za ranu identifikaciju (potencijalnih) žrtava zlostavljanja i izrabljivanja, poduzimanje interventnih koraka i pružanje podrške žrtvi u školama ; Povećati informisanost šire društvene zajednice o ulozi zajednice u zaštiti prava djece žrtava zlostavljanja, izrabljivanja i zanemarivanja.
Donator: Federalno ministarstvoobrazovanja i nauke
4. Naziv projekta/programa "Obrazovanje za sve“
Godina realizacije: 2015/16; 2017
Glavni cilj projekta je pružanje jednakih društvenih, obrazovnih i kulturnih prilika za svu Romsku djecu kroz puno uključivanju u osnovnu školu, uključujući i djecu koja su upisana u školu, djecu koja su izvan školskog sistema i djecu koji su odustala od školovanja, te održavanje i poboljšanje dolazaka u školu i povećavanje uključenosti roditelja Roma u obrazovni proces njihove djece.
Partneri: Grad Mostar, O.Š.Bijelo Polje – Potoci, J.U. Osnovna škola “Mustafa Ejubović–Šejh Jujo”
Donatori: Roma education fund, Grad Mostar
Projekat je dobitnik nagrade Evropske komisije
5. Naziv projekta/programa "Prevencija rodno zasnovanog nasilja".
Godina realizacije: 2016
Cilj projekta je doprinijeti smanjenju kriminaliteta, s naglaskom na rodno zasnovano nasilje na području Grada Mostara kroz rad na osnaživanju mladih ljudi i policijskih službenika/ca za prepoznavanje i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja.
Donatori: Visoko sudsko tužilačko vijeće u BiH
6. Naziv projekta: Pravno na Grad
Godina realizacije : 2016

Pravo na grad je projekt koji implementira Mreža Naše društvo iz Mostara uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH. Glavni cilj projekta je unaprijediti kvalitetu življenja u Gradu Mostaru kroz donošenje ključnih razvojnih strategija utemeljenih na željama i potrebama građana


Donator: Fond za otvoreno društvo BiH.
7. Naziv projekta/programa: Podizanje kvalitete obrazovanja mladih s poteškoćama u razvoju “Zajedničkim snagama do kvalitetnijeg obrazovanja”
Godina realizacije 2016
Opći cilj ovog projekta je unaprijediti uslove za inkluzivno obrazovanje sa posebnim naglaskom na poštivanje različitosti i društvene kohezije u školama koje pohađaju društveno marginalizirane grupe poput mladih sa razvojnim poteškoćama u srednjoškolskom obrazovanju.
Partneri: Vijeće mladih Grada Mostara, Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar
Donatori: USAID, Fond otvoreno društvo
8. Naziv projekta/programa:“Unaprijeđenje prava pacijenata u BiH“
Godina realizacije:2015/16
Cilj projekta je doprinijeti uspostavljanju partnerskih odnosa u sustavu zdravstva i jačanju utjecaja pacijenata na odluke u zdravstvu.Kako bismo uspjeli zdravstvene usluge u BiH, a posljedično i zadovoljstvo pacijenata, dovesti na zavidan nivo u skladu s međunarodnim standardima potrebno je povećati razinu poštivanja prava pacijenata.
Projekat provodi mreža nevladinih organizacija Naše društvo
Donator: Fond otvoreno društvo BiH
www.nasedrustvo.ba
9. Naziv projekta/programa:“Stariji brat – starija sestra“
Godina realizacije:2015/16, 2016/17
Projekat ima za cilj socijalno uključivanje i pružanje psihosocijalne podrške vulnerabilnoj djeci kroz volonterski angažman studenata/ica.
Partneri:
SOS –porodični centar Mostar
Donatori: Fondacija NARKO-NE
10. Naziv projekta/programa:“Mame društvo grade“
Godina realizacije:2015/16
Glavni cilj projekta bio je jačanje uloge žena u procesima pomirenja i povjerenja među različitim etničkim grupama u Mostaru i Nevesinju kroz poboljšanje psihološke i socio-ekonomske pripremljenosti trudnica iz rizičnih kategorija i njihovih partnera za porod kroz individualno i grupno savjetovanje i umrežavanje porodilja iz Mostara i Nevesinja.
Ovaj projekat osnaživanja žena je USAID-ov projekat PRO-Budućnost implementiran od CRS (Catholic Relief Services) u partnerstvu sa Fondacijom Mozaik, Caritasom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzle i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka.
11. Naziv projekta/programa:“ Program prevencije vršnjaškog nasilja i upravljanja konfliktima u prigradskim naseljima Grada Mostara“
Godina realizacije:2014/15, 2015/16, 2016/17
Osnovni cilj projekta je smanjenje stope vršnjačkog nasilja među djecom u prigradskim naseljima Mostara kroz poticanje socijalnog i emocionalnog razvoja učenika, te osnaživanje roditelja i nastavnog kadra za davanje doprinosa pri smanjenju stope vršnjačkog nasilja.
Partneri:
J.U.O.Š.Zalik, O.Š.Bijelo Polje – Potoci, J.U.O.Š.”Omer Maksumić” Podvelež, O.Š.Gnojnice, O.Š.Ilići, J.U. O.Š. Blagaj
Donator: IN FONDACIJA-fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini
12. Naziv projekta/programa:“ Theatre de rue“
Godina realizacije:2015
Theatre de rue je ulični performans čiji su učesnici bili studenti iz Mostara i iz Beograda. Cilj performansa je bio približavanje kulture građanima, prije svega mladima. U okviru projekta, studenti su u Mostaru i Beogradu ukazali na aktuelne probleme, koji se tiču institucija kulture u lokalnim zajednicama Mostara i Beograda, što je i glavni cilj ovog projekta. Performansi su bili interaktivni i podjestili su građane na funkcije institucija kulture, ali i kulture kao takve. Ukazalo se na to i da namjerna i slučajna publika (građani/ke) mogu biti konzumenti ali i stvaraoci umjetnosti i kulture, čime su isti motivisani da se aktivno zalažu za poboljšanje situacije kulture u svojim zajednicama. Pored toga, zajedničkim radom učesnika iz različitih sredina, oni su postati svjesni svojih sličnosti i razlika, kao i potrebe za saradnjom.
Partneri na projektu: SHL Fondacija, ALTERO Asocijacija.
13. Naziv projekta/programa:“Studentsko savjetovalište Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru“
Godina realizacije:2014/15
Cilj projekta:
Projekat Studentsko savjetovalište Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru imao je za cilj osigurati stručnu psihološku pomoć i podršku studentima/icama Mostara u svrhu unapređenje kvalitete života i akademskog napretka.
Donatori:
Fondacije Mozaik, Austrijske razvojne agencija, Fondacije Light for the World, Fondacije Medicor.
14. Naziv projekta/programa:“Razvoj omladinskog volonterizma u Mostru“
Godina realizacije:2013/14
Cilj projekta "Razvoj omladinskog volonterizma" bio je promovisanje volonterizma među mladima Mostara, u svrhu jačanja omladinskog aktivizma i nevladinog sektora.
Donatori:
Fondacija Mozaik, Light for the World, Austrijska razvojna agencija, SHL fondacijom u periodu 2013/14 godina.
15. Naziv projekta/programa: Kulturni događaj “Sajam fakulteta u Mostru“
Godina realizacije:2013, 2015.
Cilj Sajma je bio pomoći maturantima pri odabiru adekvatne karijere, uz motivaciju za aktivizam u nevladinom sektoru, kao i pomoć mladim osobama da postanu samoostvareniji članovi društva, uz usmjerenje na promociju domaćeg visokoškolskog obrazovanja. Na Sajmu se predstavilo 19 fakulteta sa dvije visokoobrazovne institucije u Mostaru, te osam aktivnih studenstkih organizacija, s ciljem ukazivanja na kvalitetu visokoobrazovnih instituacija u Mostaru, uz poticanje na studentski aktivizam. Svrha Sajma je bio doprinos smanjenju trenda odljeva mozgova iz Mostara.
Partneri na projektu: BH Pošta, HNK Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta, Unija studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru.
16. Naziv projekta/programa: Kulturni događaj“ Gender uloga i stereotipi“- Prevencija nasilja u mladenačkim vezama“
Godina realizacije:2013.
Osnovni cilj projekta je bio osvještavanje mladih ljudi o pojavi i prevenciji nasilja u mladenačkim vezama. Centralna aktivnost projekta je bila predstavljanje rezultata istraživanja o rodnim stereotipima i predrasudama koje je Udruženje mladih psihologa provelo na području Mostara. Istraživanje je predstavljeno na Dan borbe protiv nasilja nad ženam. Nakon prezentacije, psiholozi iz Udruženja su „jedan na jedan“ razgovarali sa posjetiocima o nasilju, s naglaskom na nasilje u mladenačkim vezama.
Partneri na projektu: Vijeće mladih Grada Mostara, OKC Abrašević
17. Naziv projekta/programa: Istraživanje “Sklonost agresivnom ponašanju,percepcija rodnih uloga kod osoba iz ruralnih i urbanih sredina“
Godina realizacije: 2013.
Cilj istraživanja „Sklonost agresivnom ponašanju i percepcija rodnih uloga kod osoba iz ruralnih i urbanih sredina“ bio je ispitati sklonost agresivnom ponašanju i percepciju rodnih uloga kod osoba iz urbanih i ruralnih sredina.
18. Naziv projekta/programa: Obuka “Klub uspješnih poduzetnika “
Godina realizacije:2012.
Osnovni cilj projekta je bio razvijanje omladinskog poduzetništva, te pružanje podrške kreiranju prilika za (samo)zapošljavanje i smanjenje nezaposlenosti mladih na području Mostara. Projektom se nastojala povećati konkurentnost mladih Mostaraca na tržištu rada. Polaznici „Kluba Uspješnih Poduzetnika“ (KUP), su prošli kroz 8 sesija obuke koja je uključivala: pisanje CV-a po evropskim standardima, motivacionog pisma, usvajanja vještina vođenja intervjua, razvijanje individualno-strateškog plana poslovanja, razvoj kompetencija potrebnih za uspješno poslovanje, te su čuli stručne savjete za poslovni uspjeh. „KUP“ je na jedinstven način povezap grupu mladih ljudi te ih motivisao na intenzivniji angažman u poslovnom svijetu.
Partneri na projektu: Vijeće mladih Grada Mostara, italijanska vlada, Svjetska banka i Mozaik fondacija.
19. Naziv projekta/programa:“Upoznaj psihologa“
Godina realizacije:2012
Cilj javne kampanje je bio razotkrivanje ukorijenjenih mitova i predrasuda o psihologiji kao nauci, te demistifikacija uloge psihologa/inje u bosanskohercegovačkom društvu. Ista se sastojala od intenzivne medijske kampanje i tematske kulturno-edukativne večeri.
Donatori: SHL fondacija
20. Naziv projekta/programa: Obuka za profesionalno usmjeravanje “Tvoja karijera – tvoj život“
Godina realizacije:2012, 2013, 2014, 2015.
Projekat Obuka za odabir zanimanja i razvoj karijere „Tvoja karijera – tvoj život“ imao je za cilj osposobiti mostarske maturante/ice za odabir karijere kompatibilne njihovim karakternim crtama i sposobnostima, uz promociju mostarskih visokoobrazovnih institucija.
Donatori: Bh Telecom, SHL, Grad Mostar, Unija Studenata, Studentski Zbor, Info servis za mlade
21. Naziv projekta/programa: Obilježavanje međunarodnog dana mentalnog zdravlja
Godina realizacije:2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Dan mentalnog zdravlja, koji ima za cilj globalno obrazovanje o mentalnom zdravlju, povećanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i zagovaranje protiv društvene stigmatizacije, zauzima najznačajnije mjesto u kalendaru Centra za psihološku podršku „Sensus“. Od samih početaka našeg rada, anualno obilježavamo Svjetski dan mentalnog zdravlja kroz niz javnih kampanja. U skladu s tim, sljedeće tematske kampanje organizovane su u svrhu obilježavanja istog:
22. Naziv projekta/programa:“Tehnike motivacije i stilovi učenja“
Godina realizacije:2011
Tehnike motivacije- Cilj projekta je bio upoznati studente studente sa različitim stilovima učenja, te im pomoći da identificiraju vlastiti stil učenja. Studenti su kroz interaktivne radionice usvojili korisne savjete za motivaciju na individualnom nivou.
Partneri na projektu: Unija studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: 137.957
Kod udruženja: 281538127397
Dodano: 2012-07-12 18:25:29 ; Zadnja izmjena: 2018-09-28 09:37:00 ;   

Korisnički meni