Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Asocijacija Margina

Asocijacija Margina

Asocijacija Margina
Općina: Zenica
Adresa: Jalijski put br.5;
Kontaktna osoba: Denis Dedajić
info@margina.ba
Telefon: 032220063
Fax: 032220063
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.margina.ba
Misija: Udruženje “ Asocijacija Margina” je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, koje podržava ostvarivanje ljudskih prava i smanjenja nivoa socijalne isključenosti, prevenciju HIV/AIDS kod ovisnika i ostalih marginaliziranih grupa u BiH i regije.
Vizija: Svaki pojedinac u Bosni i Hercegovini iz marginalizovanih grupa društva je zdravstveno i socijalno zbrinut.
Broj osoba na ugovoru o radu: 6
Broj povremeno zaposlenih osoba: 12
Broj volontera/ki: 350
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou
  • na međunarodnom nivou

Implementirani projekti: Znanjem protiv droge (2002/2003)
Ciljna grupa ovog projekta bili su srednjoškolci iz Zenice, njih 6.800. Aktivnosti su obuhvatale interaktivne radionice sa učenicima srednjih škola u Zenici. Realizovano je ukupno 320 interaktivnih radionica.Rezultati su pokazali da 21% mladih ljudi koristi drogu, a prosjek godina kada mladi prvi put probaju drogu je 14,7. Provođenje projekata iniciralo je nastanak i osnivanje Udruženja roditelja ovisnika. Također, 14 intravenoznih korisnika droga je poslano u terapijske komune u BiH i šire.
Donatori ovog projekta bili su IBHI-DFID i Opština Zenica (Paz I).
Drop in Centar za populaciju injekcionih korisnika droga u Zenici - RiskNet Gatekeeper Projekt (2003)
Ciljna grupa projekta bili su injekcioni korisnici droga, seksualne radnice i MSM populacija u Zenici. Aktivnosti su obuhvatale program razmjene igala i šprica, distribuciju kondoma i edukativnih materijala, savjetovanje (jedan na jedan) o sigurnom injektiranju. Također, injekcioni korisnici droga su upućivani u terapijske komune u BiH i šire.
Rezultati postignuti ovim projektom su 242 nova klijenta/korisnika, 734 ponovljena klijenta u Drop-in centru, 584 ostvarena kontakta sa injekcionim korisnicima droga na terenu (putem outreach aktivnosti). Ostvareno je 179 kontakata sa seksualnim radnicama pomoću outreach aktivnosti. Distribuirano je 18.000 kondoma, 6.500 igala i šprica, 4.000 brošura i 2.500 vaučera.
Donator ovog projekta bila je USAID i PSI Rumunija.
Mapiranje postojećih lokacija seksualnih radnica na području Zeničko-dobojskog i Srednje-bosanskog kantona (2003)
Ciljna grupa bili su seksualne radnice u noćnim barovima u Zenici, Lašvi i okolini, kao i ulične seksualne radnice. Aktivnosti su obuhvatale rad na mapiranju postojećih lokacija gdje se okupljaju seksualne radnice.Rezultati ovog projekta su identificiranje 6 noćnih barova/klubova u kojima su bile smještene seksualne radnice. Ostvaren je kontakt sa 41 seksualnom radnicom, između 18 i 26 godina. Sve su bile strane državljanke, uglavnom državljanke Moldavije, Ukrajine i Rumunije.
Donator ovog projekta bio je UNICEF.
Prijateljski servisi za mlade u Zeničko-dobojskom i Srednje-bosanskom kantonu (2004)
Ciljne grupe projekta bile su injekcioni korisici droga, seksualne radnice i MSM populacija u Zeničko-dobojskom i Srednje-bosanskom kantonu i zatvorenici KPZZT u Zenici. Aktivnosti su obuhvatale informativni terenski rad u barovima, diskotekama, rave party-ima i td. Terenski rad u shooting galerijama i noćnim barovima/klubovima gdje se injekcioni korisnici droga i seksualne radnice okupljaju.
Rezultati ovog projekta su 150 testiranih injekcionih korisnika droga, seksualnih radnica, 57 zatvorenika. Nije bilo HIV pozitivnih osoba, a 48 osoba je bilo zaraženo Hepatitisom B ili C i 8 osoba zaraženo Hepatitisom B i C. 10.444 posebno ranjivih mladih osoba informirano je o HIV-u i Hepatitisu B i C i mogućnostima testiranja.
Ovaj projekat je predstavljen kao primjer dobre prakse u Jugoistočnoj Europi. Kao rezultat projekta, od januara 2005. godine, testiranje i savjetovanje o HIV-u i Hepatitisu C je besplatno i povjerljivo za sve građane u svakom kantonalnim centrima (VCCT) u Federaciji BiH.
Donatori ovog projekta bili su UNICEF i DCI.
Kampanja 1. decembar (2005)
Ciljna grupa bile su posebno ranjive mlade osobe u Zenici. Aktivnosti projekta obuhvatale su terenske aktivnosti, foto egzibicije, predstavu "Virus" i natjecanje za najbolje rješenje podizanja svijesti o HIV.
Projektom je obuhvaćeno 2.000 mladih, podijeljeno je 2.000 kondoma, 483 brošure i lifleta. Dodijeljene su 3 nagrade za kreiranje najboljeg rješenja o podizanju javne svijesti o HIV/AIDS-u.
Donatori projekta bili su Opština Zenica, OKC i Ortodoksna dobrotvorna organizacija.
Supervizija i asistencija u pravljenju Akcionog plana za borbu protiv droge u Opštini Novi Travnik (2005)
Ciljna grupa projekta bili su pedagozi osnovnih i srednjih škola, centri za socijalni rad, doktori zaposleni u Klinici Novi Travnik, policija, predstavnici svih vjerskih organizacija u gradu, mediji i zaposleni u Ministarstvu za socijalna pitanja Opštine Novi Travnik. Aktivnosti su obuhvatale kreiranje akcionog plana i strategije za borbu protiv droge i rizičnog ponašanja među učenicima osnovnih i srednjih škola u Novom Travniku.
Asocijacija Margina je, kao rezultat projekta, osnovala Opštinsku komisiju. Članovi ove komisije su socijalni radnici iz Opštinskog centra za socijalni rad, pedagozi i psiholozi iz osnovnih i srednjih škola, policija, članovi svih religijskih zajednica u gradu, mediji i zaposleni u odjelu za socijalna pitanja Opštine Novi Travnik i predstavnici mladih.
Donatori ovog projekta bili su Opština Novi Travnik i Asocijacija Margina Zenica.
Istraživanje nivoa znanja o HIV/AIDS-u, SPI, ljudskim i dječijim pravima, drogi i programima smanjenja štete kod profesionalnog osoblja u Državnom zatvoru Zenica (2005)
Ciljna grupa istraživanja bilo je profesionalno osoblje Državnog zatvora Zenica, njih 39. Aktivnosti su obuhvatale izradu dva tipa upitnika za profesionalno osoblje iz zatvora. Upitnici su sadržavali pitanja vezana za HIV/AIDS, spolno prenosive infekcije (SPI), ljudska i dječija prava, droge i programe smanjenja štete.
Rezultati su pokazali da je znanje o dječijim pravima na veoma niskom nivou, da nedostaje kvalitativnog pristupa i individualnog socijalnog savjetovanja, nepostojanje programa za resocijalizaciju zatvorenika, apsolutna neinformiranost o programima smanjenja štete, metodama prevencije HIV/AIDS-a i ostalih SPI.
Donator je bila Asocijacija Margina.
Istraživanje o mladim seksualnim radnicama (2004/2005)
Ciljna grupa projekta bili su seksualne radnice u Zeničko-dobojskom i Srednje-bosanskom kantonu. Aktivnosti su uključivale istraživanja na terenu među seksualnim radnicama u noćnim barovima/klubovima, vlasnike barova i uličnih seksualnih radnica.
Obavljeno je 55 intervjua sa seksualnim radnicama, 30 intervjua sa vlasnicima barova i njima bliskih ljudi.
Donator ovog prejekta bio je UNICEF/PROmente.
Servisi terenskog rada u Zeničko-dobojskom kantonu (2006)
Ciljna grupa su bili mladi ljudi pod rizikom, posebno injekcioni korisnici droga, seksualne radnice i Romi u Zeničko-dobojskom kantonu. Aktivnosti su obuhvatale terenski rad i upućivanje na testiranje na HIV i Hepatitis C u VCCT centre.
Kao rezultat ovih aktivnosti testirano je 200 mladih osoba pod rizikom.
Donator ovog projekta bio je UNICEF.
Istraživanje: HIV i rizično ponašanje kod injekcionih korisnika droga (2007)
Ciljna grupa bili su injekcioni korisnici droga iz tri grada BiH. Asocijacija Margina je pokrila zeničku teritoriju. Istraživanje je zasnovano na RDS metodologiji.
Rezultat ovog istraživanja je 260 testiranih injekcionih korisnika droga u Zenici.
Donator ovog projekta bio je UNICEF.
Istraživanje za MSM i seksualne radnice (2007/2008)
Ciljna grupa su bili seksualni radnici i MSM populacija u 4 grada u BiH i to: Sarajevo, Tuzla, Zenica i Banja Luka. Istraživanje je bazirano na RDS metodologiji.
Kao rezultat ovog istraživanja ostvaren je kontakt sa 150 seksualnih radnika i pripadnika MSM populacije. Isto toliko ih je testirano na HIV i HCV u Tuzli i Zenici.
Donatori ovog projekta bili su Partnerstvo za zdravlje, UNICEF i Globalni Fond.
Lokalni volonterski servis - LVS projekat (2008)
Ciljna grupa projekta bili su građani zainteresovani za volontiranje (Sve neprofitne i pravne strane zainteresirane za uključivanje volontera u svoj rad, sve grupe korisnika koji imaju direktnu korist od rada volontera - socijalno ugrožene kategorije građana). Aktivnosti su bile regrutovanje i obučavanje volontera, selekcija volontera, monitoring i supervizija volonterskog rada, promocija volonterizma.
Rezultati projekta bili su:
• - 200 regrutovanih volontera;
• - 15 organizacija koje su angažovale volontere iz LVS;
• - ostvareno 120 volonterskih angažmana;
• - ostvareno 4.000 sati volonterskog rada u zajednici;
• - organizovan Međunarodni Dan Volontera (Izabran najbolji volonter, organizovana volonterska čajanka).
Donator projekta bio je Olof Palme Centar i OKC Banja Luka.


Znanje je moć I (2008)
Ciljna skupina bili su osobe na odsluženju kazne u zatvorima u Tuzli i Mostaru i nemedicinsko osoblje zaposleno u ovim institucijama. Aktivnosti su obuhvatale trening za nemedicinsko osoblje u KPZ Mostar i Tuzla, testiranje zatvorenika na spolno prenosive infekcije i krvlju prenosive infekcije, savjetovanje zatvorenika i informisanje.
Rezultati projekta su :
• - profesionalno obučeno 68 članova nemedicinskog osoblja o seksualno prenosivim infekcijama;
• - informisano 250 zatvorenika;
• - 181 testiran zatvorenik;
• - sa 183 zatvorenika obavljeno je savjetovanje prije testiranja;
• - sa 78 zatvorenika obavljeno je savjetovanje nakon testiranja;
• - podijeljene 553 brošure zaposlenicima zatvora;
• - podijeljeno 1.163 edukacijskih materijala zatvorenicima;
• - održana četiri treninga u zatvorima u Tuzli i Mostaru.
Donatori projekta bili su Partnerstvo za zdravlje i SIDA.
Koordinirani nacionalni odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu u ratom razorenom i visoko stigmatiziranom društvu (2006/2011)
Ciljna grupa projekta bili su mladi pod rizikom, posebno injekcioni korisnici droga, seksualne radnice i zatvorenici. Aktivnosti: drop-in centri u Zenici, Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Brčkom, i omogućavanje 8 vrsta servisa-usluga za ciljnu skupinu.
Rezultati su pokazali da su u prvoj fazi implementacije projekta ostvarene usluge za 1.280 klijenata (IKD),a u drugoj fazi koja završava u oktobru 2011 cilj je već dostignut i obuhvaćeno je 2100 IKD.
Ukupno ovim programom je obuhvaćeno 3.380 injekcionih korisnika droga u Federaciji BiH.
Donator je bio Globalni Fond - UNDP, kao primarni primaoc.
Znanje je moć II (2009/2010)
Ciljna grupa su osobe koje su na izdržavanju kazne u zatvorima u Tuzli, Zenici, Doboju i Mostaru, i nemedicinsko osoblje u ovim institucijama. Realizovane aktivnosti u projektu:
• - trening za nemedicinsko osoblje u KPZ Mostar i Tuzla;
• - testiranje zatvorenika na seksualno prenosive infekcije;
• - savjetovanje zatvorenika;
• - informisanje;
• - trening trenera za zatvorenike - vršnjački pristup;
• - KAP anketa za zatvorenike;
• - KAP anketa za osoblje zatvora.
Rezultati projekta su :
• - profesionalno obučeno 96 članova nemedicinskog osoblja o seksualno prenosivim infekcijama;
• - informisano 460 zatvorenika;
• - 271 testiran zatvorenik;
• - sa 271 zatvorenika obavljeno je savjetovanje prije testiranja;
• - sa 203 zatvorenika obavljeno je savjetovanje nakon testiranja;
• - podijeljene 852 brošure zaposlenicima zatvora;
• - podijeljeno 2.110 edukacijskih materijala zatvorenicima;
• - održano osam treninga u zatvorima u Tuzli,Mostaru,Zenici i Doboju.

Donator projekta bilo je Partnerstvo za zdravlje i SIDA.
Istraživanje: HIV i rizično ponašanje kod injekcionih korisnika droga - (2009/2010)
Ciljna grupa su bili injekcioni korisnici droga u tri grada u BiH, a Asocijacija Margina je pokrila područje Zenice.
Istraživanje se baziralo na RDS metodologiji,a obuhvaćeno je 260 ispitanika.
Donatori projekta bili su UNICEF i UNDP.
BCC istraživanje o HIV-u i rizičnom ponašanju među MSM populacijom i komercijalnim seksualnim radnicima (2009/2010)
Ciljna grupa projekta bila je MSM populacija i komercijalni seksualni radnici/e u dva grada u BiH, Tuzla i Zenica. Istraživanje se baziralo na BCC metodologiji.
Donatori su bili UNDP i Partnerstvo za zdravlje.
Povećanje univerzalnog pristupa za najrizičniju populaciju u BiH (2011/2016)
Ciljevi:
Cilj 1. - Maksimalna pokrivenost efektivnom HIV prevencijom i njegom kod najrizičnije populacije.
Cilj 3. - Jačanje poticajnog okruženja za postupno povećanje HIV prevencije i zaštite.
Aktivnosti:
Cilj 1. - Smanjenje štete u Tuzli, Zenici i Mostaru (rad u drop-in centrima i Terenski rad).
Cilj 3. - Treninzi za policijske službenike i službenike državne granične službe.
Projekat je u toku!
Donatori su Globalni Fond i UNDP - primarni primaoc.

Kod udruženja: 71326371111
Dodano: 2012-01-12 07:36:07 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni