Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Udruženje građana "Viktorija"

Udruženje građana "Viktorija"

Udruženje građana
Općina: Banja Luka
Adresa: Srđe Zlopogleđe 27
Kontaktna osoba: Sanja Stanić
viktorija@spinter.net
Telefon: 051434300
Fax: 051434300
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.izaberi-zivot.rs.ba
Misija: Preventivno suzbijanje zavisnosti, te stručni tretman i pomoć zavisnicima o alkoholu, drogama ili drugim opijatima sa posebnim naglaskom na organizovanje zajedničkog života zavisnika u posebnim terapijskim centrima (komunama).
zadaci udruženja su prevencija zavisnosti, te pružanje pomoći zavisnicima u cilju njihovog ozdravljenja i resocijalizacije, a posebno:
- osmišljavanjem preventivnih programa,
- organizovanjem savjetovališta i druge pomoći ovisnicima i članovima njihovih porodica,
- organizovanjem centara za boravak i terapiju zavisnika u cilju njihove resocijalizacije.
Udruženje može utvrditi i druge ciljeve i zadatke na planu zadovoljavanja socijalnih potreba (na primjer rad sa žrtvama nasilja, beskućnicima itd.), te osnovati u tu svrhu druge domove socijalne brige.
U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka udruženje obavlja sljedeće djelatnosti i poslove:
- širi obrazovanje i poboljšava obaviještenost o štetnosti opijata i zavisnosti među građanima, a posebno omladini,
- prati stručnu literaturu i primjenjuje saznanja na planu suzbijanja zavisnosti i primjene terapije,
- sarađuje sa državnim tijelima, naučnim i drugim institucijama koje su zainteresovane za prevenciju i suzbijanje zavisnosti,
- sarađuje s crkvom na suzbijanju zavisnosti, te u pomaganju ovisnicima,
- sarađuje sa školama i drugim obrazovnim ustanovama provodeći prevenciju,
- brine o zdravlju i pravilnom tretmanu ovisnika,
- vodi evidenciju o ovisnicima,
- sudjeluje u radu drugih sličnih udruženja, te se u tu svrhu udružuje u saveze,
- izdaje knjige, časopise i druge publikacije: organizuje izložbe i javne priredbe; a sve u svrhu suzbijanja ovisnosti i osiguravanja sredstava za rad udruženja,
- obavlja i druge aktivnosti vezane za suzbijanje ovisnosti,
- obavlja edukaciju edukatora,
- organizuje školu edukacije za rad na problematici ovisnosti,
- uvodi i nove programe u skladu s potrebama i kretanjima u društvu (kao što je briga o žrtvama nasilja, beskućnicima itd.)

Vizija: Udruženje građana "Viktorija" kao centar za sistemsko organizovanje odgovarajućih preventivnih i terapijskih programa za zadovoljavanje potreba korisnika u Bosni i Hercegovini.
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na državnom nivou

Implementirani projekti: Juni 2011.u toku
„Terapijska zajednica za socijalno ugrožene zavisnike“podržano od Fondacije za socijalno uključivanje BiH I Grada Banja Luka Osnovni cilj projekta „Terapijska zajednica za socijalno ugrožene zavisnike“ je omogućavanje pristupa liječenju zavisnicima od droga koji spadaju u kategoriju socijalno ugroženih i siromašnih, čije porodice nisu u poziciji da novčano participiraju u liječenju od nakomanije u terapijskog zajednici.
Juni 2011.
Aktivnosti Povodom Međunarodnog dana
borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama- 26.06. Press konferencija u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske,Gradom Banja Luka ,Sportskom organizacijom Basket BAM.Štand na Trgu Krajina sa informacijama i podjelom edukativno informativnog materijala.
Takođe u saradnji sa MUP-om (Komisijom za droge),promocija i preventivne aktivnosti su rađene zajedno osim Banja Luke i u Prijedoru,Doboju,Istočnom Sarajevu,Foči,Trebinju.
Tokom mjeseca juna održana je manifestacija uličnog basketa,a finalno veče povodom 26.06.na platou Narodnog pozorišta RS kao i podjela edukativno informativnog materijala
Posjeta Ministrice Nade Tešanović,ministar uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske.

Juni 2011 - u toku
Akcioni plan za borbu protiv narkomanije na nivou Grada Banja Luka. Za Izradu dokumenta Akcionog programa za borbu protiv narkomanije na nivou Grada Banja Luka za period 2011. i 2012.godine angažovaćemo tim profesionalaca iz oblasti zdravstva,socijalnog sektora,sektora bezbjednosti,obrazovnog sektora kao i predstavnika civilnog sektora.
Aktivnosti koje smo planirali sprovesti prilikom izrade dokumenta je organizovanje radnih sastanaka koji bi kao krajnji rezultat imali Izrađen Nacrt dokumenta Akcionog programa za borbu protiv narkomanije na nivou Grada Banja Luka za period 2011.i 2012.godine.

2010.
„Institucionalni i poslijepenalni tretman zavisnika o psihoaktivnim supstancama“
UNDP LOD Projekti Osnovni cilj projekta „Institucionalni i poslijepenalni tretman zavisnika o psihoaktivnim supstancama“ je omogućavanje pristupa zdravstvenim i psihosocijalnim servisima koji su dostupni u vanjskoj sredini, zavisnicima od droga tokom i nakon njihovog boravka u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) Banja Luka u cilju ostvarivanja apstinencije od droga, smanjenju recidivizma kriminalnih aktivnosti kao i smanjenju rizičnih oblika ponašanja koje su u vezi sa HIV/AIDS-om, Hepatitisom B i C kao i ostalim krvno i seksualno prenosivim infekcijama.


juli 2007.- u toku
„Protect yourself“
UNDP BiH/ Global Fond program u BiH
U okviru Global Fond programa u BiH čiji je osnovni cilj prevencija i borba protiv HIV/AIDSa, UG „Viktorija“ realizuje projekat „Zaštiti se“ čiji je osnovni cilj informacija, edukacija i promjena ponašanja injekcionih korisnika droga u odnosu na HIV i ostale infekcije. UG „Viktorija“ sprovodi terenski rad sa injekcionim korisnicima droga i zatvorenicima na teritoriji pet gradova u RS, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Gradiška i Foča koji podrazumjeva savjetovanje i informisanje o HIVu, distribuciju kondoma i lubrikanata, distribuciju promo materijala, upućivanje na besplatno i anonimno testiranje na HIV, itd.

avgust 2007.- u toku
„Choise“
UNDP BiH/ Global Fond program u BiH U okviru Global Fond programa u BiH, UG „Viktorija“ implementira projekat „Izbor“ čiji osnovni cilj je smanjenje štete i posljedica kao što su HIV i druge krvno i seksualno prenosive infekcije u populaciji koja je pod rizikom tj. u populaciji korisnika droga. U okviru Drop- in centra u Banjoj Luci, korisnici droga mogu dobiti sve informacije i savjetovanje o HIVu, hepatitisu B i C, psihosocijalnu podršku i pomoć, kondome, edukativni-printani materijal, itd. Takođe, jedna od aktivnosti je organizovanje treninga za policijske službenike u BiH na temu smanjenja štete u populaciji injekcionih korisnika droga.


juli 2009.- u toku
„HIV i trudnoća“
Fondacija Partnerships in Health Projekat se bavi pitanjima prevencije prenosa HIVa sa majke na dijete tokom trudnoće, poroda i dojenja. Ciljana populacija su trudnice u prvom tromjesečju trudnoće koje koriste usluge državnih ginekoloških ambulanti u Banjoj Luci i Doboju. Aktivnosti ovog projekta su edukativne sesije namjenjene trudnicama na temu HIVa i drugih krvno i seksualno prenosivih infekcija, dizajniranje i distribucija priručnika o vertikalnoj transmisiji i dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV i druge infekcije.


avgust 2009.- u toku
„Poboljšanje HIV/AIDS prevencije i unapređenje socijalnog okruženja za adolescente koji žive u kolektivnim smještajima u BiH“
UNICEF BiH U saradnji sa XY, UG Viktorija u ovom projektu ima za cilj poboljšanje vještina i znanja adolescenata u domovima za nezbrinutu djecu i đačkim domovima kako bi mladi usvojili zdrave stilove života i unaprijedili okruženje u kojem žive. Takođe, u okviru ovog projekta nastojaće se ojačati pristup adolescenata zdravstvenim servisima za mlade. Projektne aktivnosti su sledeće: edukativne radionice za mlade, trening za osoblje koje radi u domovima za nezbrinutu djecu i đačkim domovima, organizovanje diskusija u osnovnim školama koju pohađaju djeca iz domova, organizovanje okruglih stolova na lokalnom nivou gdje su učesnici opštinski organi, centri za socijalni rad, menadžmenti škola, pedagoški zavodi i sl.

septembar 2009.- decembar 2009.
„Zajedno smo jači“
Grad Banja Luka Osnovni cilj ovog projekta je edukacija i osvještavanje učenika srednjih škola na opasnosti i rizike koje nosi upotreba droga, te smanjenje predrasuda i pogrešnih uvjerenja o ovoj problematici. Aktivnosti koje su realizovane su: radionice sa savjetima učenika srednjih škola, okupljanje grupe srednjoškolaca za pripremu i realizaciju pozorišne predstave, izvođenje pozorišne predstave i priprema, štampanje i distribucija edukativnog materijala.


septembar 2008.- decembar 2008.
„Support to the capacity building on HIV/AIDS and programming for MARA in Bosnia and Herzegovina“

UNICEF BiH UG “Viktorija” u saradnji sa UNICEF-om provodi projekat “Support to the capacity building on HIV/AIDS and programming for MARA in Bosnia and Herzegovina”, koji je namijenjen HIV stakeholderima, nevladinim organizacijama uključenim u prevenciju HIV/AIDS-a, medicinskim radnicima, predstavnicima zajednice i drugim relevantnim isntitucijama i pojedincima iz ove oblasti. Osnovni ciljevi projekta su osmišljavanje programa za preventivni rad sa adolescentima koji su pod povećanim rizikom od HIV infekcije (MARA) i osobama koji žive sa HIV-om (PLHIV), izrada priručnika dobre prakse sa VCT osoblje, te razvoj plana za suzbijanje stigme i diskriminacije povezanih sa HIV/AIDS-om.


april 2007.- mart 2008.
„Znanje je moć“
Fondacija Partnership in Health
Osnovni cilj ovog projekta je prevencija HIV-a i drugih krvno prenosivih infekcija kao i poboljšanje zdravlja zatvorenika u kazneno-popravnim zavodima u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat je dopuna Global Fond programu u Bosni i Hercegovini. Osnovne aktivnosti ovog projekta su: edukacija ne-medicinskog kadra u zatvorima o HIV-u i drugim krvno prenosivim infekcijama, edukacija i informisanje zatvorenika, testiranje zatvorenika na HIV i Hepatitis C, distribucija kondoma i edukativnog printanog materijala. Realizuje se u tri zatvora u Republici Srpskoj: Banja Luci, Foči i Doboju.


mart 2007 – januar 2008.
„Person“
CIDA LIP
Realizovan projekat „Person“ finansiran od strane kanadske CIDA u saradnji sa Domom zdravlja Banja Luka i Udruženjem porodičnih ljekara RS (edukacija timova porodične medicine na teritoriji Grada Banja Luka o narkomaniji, HIV/AIDSu i ostalim seksualno i krvno prenosivim infekcijama)maj 2007 – avgust 2007.
„Prevalenca HIV/AIDSa, Hepatitisa B, Hepatitisa C i sifilisa kao i rizičnih oblika ponašanja u populaciji injekcionih korisnika droga u BiH“
UNICEF BiH

Realizovana Bio-bihejvioralna studija „Prevalenca HIV/AIDSa, Hepatitisa B, Hepatitisa C i sifilisa kao i rizičnih oblika ponašanja u populaciji injekcionih korisnika droga u BiH“ finansirana od strane UNICEFa. UG „Viktorija“ je bila implementator aktivnosti na teritoriji grada Banja Luke. Ovo istraživanje je sprovedeno po specifičnoj metodologiji uzorkovanja vođenog ispitanicima (eng. Respondent driven sampeling)

decembar 2007 – mart 2008.
„Nije vrijedno života“
Grad Banja Luka Realizovan projekat "Nije vrijedno života", finansiran od Grada Banja Luka (edukativna predavanja o narkomaniji i njenim posljedicama za učenike osnovnih škola na teritoriji Grada Banja Luka, kroz prikazivanje dokumentarnog filma i distribuciju printanog edukativnog materijala).

Kod udruženja: 231326363044
Dodano: 2012-01-12 05:44:25 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni