Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Udruženje Motivator

Udruženje Motivator

Udruženje Motivator
Općina: Sarajevo - Stari Grad
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 7
Kontaktna osoba: Irma Efendić
irmaefendic@gmail.com
Telefon: 033843968
Fax: -
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.udruzenjemotivator.com
Misija: Naša misija je osnaživanje mladih te marginaliziranih i ranjivih grupa kroz edukacije, poticanje na volonterizam, poticanje poduzetništva, te jačanje uloge žena i mladih u društvu.
Vizija: Naša vizija je učiniti ovo društvo boljim, informiranijim, svjesnijim o problemima oko nas i ponuditi rjesenja. Mi vjerujemo da pojedinac ili grupa sjajnih pojedinaca zaista može promjeniti okolinu u kojoj živi na bolje
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: 4
Broj volontera/ki: 4
Je li udruženje član vijeća mladih: DA
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na državnom nivou

Implementirani projekti: Realizirani projekti 2017.

Lokalna uprava – Servis za nas ! (WeBER)
Donator/partner – Delegacija EU/ Norveška ambasada
Trajanje projekta: 10 mjeseci godina implemenetacije 2017./2018 godine

Projekat „Lokalna uprava- Servis za nas!“ se fokusira na monitoring (nadzor ) rada jedinica lokalne samouprave 6 opština sa područja Kantona Sarajevo u pogledu pružanja usluga građanima jer lokalna zajednica je mjesto u kojoj građani i zadovoljavaju najveći dio svojih potreba i rješavaju svoje životne probleme. Projekat je sproveden nad nadležnim opštinskim službama, opštinskim normativim aktima i opštinskom infrastrukturom, anlizirano je trenutno postojanje politika djelovanja i mehanizama za lokalnu upravu orjentiranu prema građanima i stepen primjene istog zatim da li postoje u okviru opština mehanizmi kojima se osigurava kvalitete javnih usluga te da li je osiguran pristup javnim uslugama od strane opština svim građanima. Također građani su informirani o trenutnom stanju u njihovim opštinama te će biti pozvani da daju prijedloge i preporuke za poboljšanje rada opština iz oblasti pružanja usluga. Glavni cilj ovog projekta je anlizirati stepen efikasnosti, efektivnosti, dostupnosti i usklađenosti potreba korisnika javnih usluga na lokalnom nivou te dopnjeti unapređenju stvaranja transparentije, djelotvornije, efikasnije javne uprave na lokalnom nivou u pogledu pružanja usluga

STARTUP ACADEMY
Donator/partner – Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS
Trajanje projekta: 7 mjeseci godina implementacije 2017.godina

Startup Academy je program neformalnog obrazovanja mladih organizovan radi pružanja mogućnosti za učenjem o novim modelima zapošljavanja koje se odnose na osnivanje i razvoj startup preduzeća i poduhvate, te utiče na podizanje svijesti o važnosti i popularizaciji omladinskog poduzetništva. Učenje o startup-ovima kao inovativnim biznisima koji imaju potencijal brzog rasta i velikog dometa omogućilo bi našim mladim ljudima da se uključe u globalne trendove te da uče kako razvijati ideje te ih plasirati kako na domaće tako i inostrano tržište. Također jedna od ideja ovog programa je da mlade osobe ne moraju ići u inostrastvo već mogu posao i lagodan život ostvariti i u svojoj zemlji.

Web dizajn akademija
Donator/partner- Općina Novo Sarajevo
Trajanje projekta: 5 mjeseci godina implementacije 2017.godina

Projekat Web dizajn akademija je program neformalnog obrazovanja odnosno obuka mladih ljudi od 18 do 30 godina koja ima za cilj osposobiti polaznike za samostalno pripremanje, dizajniranje i izradu sadržaja za Web. Ovaj projekat je kreiran je zbog potreba mladih ljudi i situacije na tržištu rada, koje zahtjeva nova zanimanja i neprestano mjenjanje profila vještina, kvalifikacija i iskustva. Nedostaci vještina i njihova neprilagođenost često su jedan od razloga nezaposlenosti naročito teško zapošljivih kategorija stanovništva što doprinosi u velikoj marginalizaciji i socijalnoj isključenosti. Nakon sprovedenog programa polaznici su osposobljeni za za samostalno pripremanje, dizajniranje i izradu sadržaja za Web te im ta vještina može poslužiti kao prilika za zaradu, samozapošljavanje ili hobi kojim će ispuniti slobodno vrijeme.

Jačanje kapaciteta mladih za samozapošljavanje i zapošljavanje – „Skills Academy „
Donator/partner- Općina Ilidža, Federalno ministarstvo kulture i sporta
Trajanje projekta: 8 mjeseca implementacija 2017.godine

Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini ne uspjeva da zadovolji stvarne potrebe mladih kao najranjivijih grupa u društvu za svrsishodan društveni, profesionalan i lični život. Tako da program Skills Academy kao program neformalnog obrazovanja radi zadovoljavanja potreba mladih ljudi kao što su dodatna usavršavanja, prekvalifikacija, te razvoj vještina radi njihove veće konkurentnosti na tržištu rada. Kroz program mladi su imali priliku za svojevrstan lični razvoj kao i usvanjanje novih znanja i vještina kao što su uključivanje na tržište rada, razvoj biznis planova, javni nastup i vještine zagovaranje, pisanje projektat. Kao rezultat ovog projekta mladi su usvojili nova znanja te razvili nove vještine koje će im koristiti u nastavku njihovog profesionalnog razvoja i konkurentnosti na tržištu rada.

#Ambasadori krvi
Donator/partner – Federalno ministarstvo zdravstva
Trajanje projekta: 6 mjeseci.

Cilj projekta je da putem promotivnih aktivnosti ,na inovativniji, drugačiji pristup prema populaciji mladih starosne dobi od 18- 35 godina, iste ohrabrimo i dodatno motivišemo da postanu darivaoci krvi, te na taj način doprinesemo unapređenju davalaštva u toj populaciji i obezbjeđenju dovoljnih količina krvi i krvnih pripravaka.. Naime, formiranjem mreže ambasadora ( mreža javnih i privatnih firmi, mreža domaćih brendova,mreža agencija i promotera, mreža kafića/restorana) uključiti ćemo širu društvenu zajednicu u sam projekatna način da će ambasadori projekta kroz svoje proizvode, poslovne materijale i sl. promovisati davalaštvo. Rezultat koji će postići realizacijom ovog projekta je oformljena mreža ambasadora krvi za promociju davalaštva, snimljen video klip za medijsku kampanji i jingl, u akcijama darivanja krvi animirano do 100 darivalaca krvi s ciljem da postanu redovni darivaoci krvi.

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: 45.978
Važne informacije za potencijalne partnere: Udruženje za razvoj civilnog društva Motivator osnovano 09.05.2013 godine sa osnovnim ciljem osnaživanje mladih te marginaliziranih i ranjivih grupa kroz edukacije, poticanje na volonterizam, poticanje poduzetništva, te jačanje uloge žena i mladih u društvu. Zalažemo se za promociju zaštite ljudskih prava sa posebnim akcentom na problematiku zlostavljanja na radnom mjestu (mobing). Kroz svoj rad promovišemo neformalno obrazovanje, volonterizam , zaštitu životne sredine te zabranu diskrinimacije po svim osnovama. Do sada smo uspješno realizirali niz projekata i akcija, te ostvarili saradnju sa brojim donatorima i partnerima koji su podržali naš rad. U budućnosti ostajemo ustrajni u zagovaranju principa zbog kojih smo osnovani uz želju da damo doprinos izgradnji društva u kojem živimo
Kod udruženja: 51518262139

Godišnji izvještaj:

Godisnji izvjestaj 2017..pdf
Velicina: 475 kB

Dodano: 2018-02-10 11:49:16 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni